• (29) 752 43 42

KONKURS NA STANOWISKO DZIEKANA WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W PRZASNYSZU

Rektor
Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu
ogłasza
KONKURS
na stanowisko DZIEKANA Wydziału Zamiejscowego w Przasnyszu

(umowa o pracę na czas określony od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r., 1,0 etat)

Kandydaci powinni spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.). Warunki pracy według obowiązującej Ustawy.

Wymagania:

  • posiadanie tytułu zawodowe doktora – filologia angielska/amerykanistyka
  • udokumentowane osiągnięcia w działalności dydaktycznej i zawodowej
  • doświadczenie w zakresie prowadzenia dydaktyki z języka angielskiego

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

  • oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 Ustawy;
  • podanie;
  • życiorys i kwestionariusz osobowy;
  • potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub równorzędnego;
  • informacje o dorobku zawodowym i dydaktycznym;
  • oświadczenie kandydata, że Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu-Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu będzie podstawowym miejscem pracy.

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Dokumenty w zamkniętej kopercie z napisem: konkurs na „Dziekana Wydziału” należy składać w Dziekanacie Wydziału Zamiejscowego w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6, w terminie do dnia:10.08.2018 r.   

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 15.09.2018 r.

Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Dane do kontaktu: tel.: 29 752 43 42, e-mail: wsjoprzasnysz@wp.pl

 

Oświadczenie kandydata na nuczyciela akademickiego ULT- plik do pobrania

Chcesz nas o coś zapytać? Masz wątpliwości? Zostaw nam swój numer telefonu
ODDZWONIMY!