• (29) 752 43 42

KURS: Nauczanie języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

KURS: Nauczanie języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkolenie Nauczanie języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to doskonałe rozwiązanie dla podwyższenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli języków obcych, którzy na co dzień borykają się z problemem nauczania i oceniania uczniów z dysleksją oraz z innymi zaburzeniami takimi jak niedostosowanie społeczne czy Zespół Aspergera. Celem szkolenia jest także poznanie zakresu i specyfiki specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z różnorodnych zaburzeń oraz określenie możliwości i ograniczeń w nauce języków obcych. Kurs będzie służył poznaniu aktów prawnych dot. tematu, zasad pracy i oceniania oraz praktycznemu zastosowaniu różnych technik i metod nauczania języków obcych adekwatnych do możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto szkolenie pozwoli na zapoznanie nauczycieli z objawami dysleksji i jej konsekwencjami w nauce języków obcych, umiejętne rozpoznawanie trudności w nauce o charakterze dyslektycznym (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), wskazywanie aktów prawnych dot. tematu i stosowanie odpowiednich zasad w pracy z uczniem z dysleksją, współpracy z jego rodzicami i innymi nauczycielami oraz poznanie i stosowanie odpowiednich metod na lekcji języka obcego w pracy z dzieckiem z dysleksją. Ponadto warsztat ma na celu wskazanie zasad oceniania ucznia z dysleksją. Kurs oferuje zarówno teoretyczne podstawy wiedzy o dysleksji (m.in. objawy dysleksji na lekcjach języków obcych, metodyka nauczania, ocenianie i prawa uczniów dyslektycznych), jak i umiejętności praktyczne.

Harmonogram i Ramowy Program usługi

Zjazd pierwszy:
20-21.10.2018 r.
(16 godzin)
MODUŁ 1. NAUCZANIE UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ JĘZYKÓW OBCYCH

a. dysleksja – czym jest? Diagnostyka i historia

b. Podstawy psychologii uczenia się i zmiany w kontekście dzieci z dysleksją

c. „Style uczenia się” wg Gavina Reida w kontekście pracy z dysleksją

d. Spiralna hierarchia wartości Gravesa a rozwój ucznia dyslektycznego

Zjazd drugi:
03-04.11.2018 r.
(16 godzin)
Warsztat: Metody pracy z uczniem z dysleksją
Zjazd trzeci:
17-18.11.2018 r.
(16 godzin)
a. Tworzenie zaplecza dydaktycznego do nauki uczniów z dysleksją b. Prawa i ocenianie uczniów z dysleksją.
c. Informacja zwrotna wobec i do ucznia i rodzica
Zjazd czwarty:
01-02.12.2018 r.
(16 godzin)
MODUŁ 2. PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI (AUTYZM, ASPERGER)

Etiologia Aspergera i Autyzmu

Portret psychologiczno – pedagogiczny ucznia z Zespołem Aspergera

Portret psychologiczno – pedagogiczny ucznia z Zespołem Aspergera

Potrzeby edukacyjne osób z autyzmem i / lub Zespołem Aspergera,

Obserwacja i interpretacja zachowań występujących u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Zjazd piąty:
5-16.12.2018 r.
(16 godzin)
Warsztat: wybrane metody pracy, nauczania, wsparcia i terapii dzieci z autyzmem,zaburzenia sensoryczne występujące u osób z autyzmem – metody pracy z nimi

Informacja zwrotna, nagradzanie i karanie dzieci z autyzmem
budowanie oddziaływań socjoterapeutycznych wobec dziecka

Zjazd szósty:
12-13.01.2019 r.
(16 godzin)
Warsztat: wybrane metody pracy, nauczania, wsparcia i terapii dzieci z Zespołem Aspergera

zaburzenia sensoryczne występujące u osób z Zespołem Aspergera – metody pracy z nimi

Informacja zwrotna, nagradzanie i karanie dzieci z Zespołem Aspergera
budowanie oddziaływań socjoterapeutycznych wobec dziecka

Zjazd siódmy:
26-27.01.2019 r.
(16 godzin)
Konstruowanie programów edukacji uczniów autystycznych i z Zespołem Aspergera w szkole

Współpraca na linii rodzic – dziecko – nauczyciel w kontekście pomocy i rozwoju dziecka

Zjazd ósmy:
Zjazd Egzaminacyjny – 09-10.02.2019
(8 godzin)
Egzamin praktyczny i teoretyczny z powyższych zagadnień
Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się / kształcenia Cele ogólne: Kształtowanie umiejętności w zakresie postępowania edukacyjnego i terapeutycznego wobec ucznia ze spektrum autyzmu i z Zespołem Aspergera.

Cele szczegółowe:

Uczestnik szkolenia pozna specyfikę rozwoju ucznia ze spektrum autyzmu i z Zespołem Aspergera

Będzie potrafił scharakteryzować ucznia o cechach autyzmu i z Zespołem Aspergera

Pozna podstawowe narzędzia diagnostyczne.

Podniesie własne kompetencje w zakresie pracy z uczniem ze spektrum autyzmu i z Zespołem Aspergera

Będzie mógł stosować różne formy metody i techniki stymulujące szeroko pojęty rozwój ucznia ze spektrum autyzmu i z Zespołem Aspergera.

Będzie potrafił umiejętnie zaplanować system motywacyjny.

Pozna narzędzia do diagnozy funkcjonalnej poziomu umiejętności jako podstawy do tworzenia indywidualnych programów terapeutycznych.

Będzie potrafił skonstruować program edukacyjno terapeutyczny.

Będzie potrafił dobrać właściwe procedury w przypadku wystąpienia zachowania trudnego.

Grupa docelowa Nauczyciele i lektorzy języków obcych, pedagodzy, nauczyciele wspomagający, studenci pedagogiki (przede wszystkim kierunków filologicznych), psycholodzy, osoby dorosłe z dysleksją oraz rodzice dyslektycznych uczniów
Warunki uczestnictwa praca I zainteresowanie ukierunkowane na rozwój kompetencji i wiedzy dziecka
Informacje dodatkowe

Osoby prowadzące usługę

Imię i nazwisko

Adres mail trenera

Joanna Czarnecka

joanna.czarnecka@provocare.pl

Obszar specjalizacji Joanna Czarnecka – Coach, trener, konsultant biznesu, terapeuta. Członek prezydium Izby Coachingu, Dyrektor Oddziału Mazowieckiego Izby Coachingu. Współtwórca Provocare – Instytutu Komunikacji Prowokatywnej, w którym zajmuje się rozwojem i propagowaniem Metod Prowokatywnych i Improwizacyjnych w pracy pedagogicznej, terapeutycznej, coachingowej, trenerskiej, handlowej oraz menedżerskiej. Prowadzi treningi dla pedagogów, terapeutów, coachów, psychologów, trenerów. Działa w Partnerstwie z Instytutem Psychologii Eklektycznej IEP w Holandii oraz Instytutem Terapii Prowokatywnej w Monachium. Współpracuje z uczelniami wyższymi (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet Łódzki). Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć, szkoleń oraz wdrożeń związanych z budowaniem stanu samoświadomości oraz tożsamości osób i zespołów w edukacji, strukturach NGO oraz w biznesie. Autorka wielu nowatorskich rozwiązań projektowych dotyczących zmiany kultury organizacyjnej w złożonych strukturach organizacyjnych. Opracowuje i realizuje autorskie projekty rozwoju kompetencji i umiejętności kadry zarządczej, handlowej, medycznej, terapeutycznej, psychologicznej i pedagogicznej różnych szczebli. Projektuje gry i symulacje szkoleniowe. Drugą specjalizacją jej jest praca na przekonaniach, postawach, motywacji oraz nad kreatywnym myśleniem u jednostki i zespołów. Posiada 8 letnie doświadczenie w pracy terapeutyczej (jako terapeuta par i małżeństw, terapeuta rodzin, oligofrenoterapeuta, arteterapeuta, socjoterapeuta oraz w terapii wyjścia). Tworzyła i prowadziła ośrodki terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych oraz osób i rodzin w kryzysie. Wspiera coachingowo i trenersko kadrę pedagogiczną, medyczną i opiekuńczo – leczniczą w rozwoju kompetencji miękkich oraz pedagogicznych, terapeutyczno – pomocowych (z zakresu m.in. nowych metod pracy z dzieckiem i pacjentem, prowadzenia wywiadu motywacyjnego – medycznego, pracy z emocjami, komunikacji nastawionej na porozumienie, itp.). Wspiera organizacje, kadrę medyczną i pacjentów terminalnych, onkologicznych, neurologicznych.