• (29) 752 43 42

NOWOŚĆ! STUDIA PODYPLOMOWE ” WYCENA NIERUCHOMOŚCI”

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

UCZELNI LINGWISTYCZNO-TECHNICZNEJ

W PRZASNYSZU

ZAPRASZA NA STUDIA PODYPLOMOWE

„WYCENA NIERUCHOMOŚCI”

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Studia podyplomowe z zakresu „Wycena nieruchomości” przygotowują absolwentów do racjonalnego gospodarowania nieruchomościami, w tym przede wszystkim do określenia ich wartości. Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości” przygotowuje do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych oraz do prowadzenia własnych firm, a także do wyceny nieruchomości.

 • Studia prowadzone są w formie niestacjonarnej- 2 zjazdy w miesiącu oraz w formie on- linezajęcia prowadzone na platformie moodle

CEL

Studia przygotowują do państwowego egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

KORZYŚCI

 • Studia przygotowują do egzaminu państwowego na uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
 • Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Program studiów zgodny z wymogami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r.
 • W ramach realizowanych studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości” absolwent nabędzie wiedzę prawną, ekonomiczną i techniczną niezbędną do wyceny nieruchomości

 

SŁUCHACZ ZDOBĘDZIE UMIEJĘTNOŚĆ:

 • tworzenia wyceny nieruchomości
 • analizowania, oceniania i prognozowania procesów na rynku nieruchomości,
 • obliczania powierzchni i kubatury obiektów budowlanych
 • opracowywania planów remontowo-modernizacyjnych obiektów budowlanych
 • interpretowania przepisów prawa
 • identyfikowania stanu prawnego i technicznego nieruchomości,
 • przeprowadzania analizy rynku nieruchomości dla potrzeb wyceny
 • dokonywania wyboru właściwego podejścia, metody i techniki wyceny
 • sporządzania dokumentu z wyceny tzn. operat szacunkowy
 • postawy i kompetencje nabyte przez absolwentów studiów podyplomowych pozwalają na wykonywanie czynności z zakresu wyceny nieruchomości

 

UCZESTNICY

Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć zawód rzeczoznawcy majątkowego. Do uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości konieczne jest posiadanie wykształcenia wyższego bez ograniczeń co do poziomu i co do kierunku.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA KANDYDATA NA STUDIA PODYPLOMOWE: jest ukończenie studiów wyższych pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub 5-letnich magisterskich a także przedstawienie dyplomu ukończenia w/w studiów oraz złożenie stosownych dokumentów dostępnych na stronie: http://www.wsjoprzasnysz.edu.pl/

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:

 • obecności na zajęciach (wymagana jest 80% obecność na zajęciach)
 • zaliczenie wszystkich przedmiotów (zal.)
 • egzamin końcowy (test na ocenę z bloku przedmiotów, który zostanie przeprowadzony na koniec II semestru według udostępnionej listy zagadnień obejmującej pełen zakres materiału)

 

REKRUTACJA TWA DO 10 MARCA 2018 r.

OPŁATY:

 • 5 000,00 PLN –jednorazowa opłata za dwa semestry/ możliwość opłaty w ratach – 2 raty x 2 500 zł
 • wpisowe: 100 zł
 • brak wpisowego przy złożeniu dokumentów do 01 marca 2018 r.

 

PROGRAM STUDIÓW: Spełnia wymogi określone w ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 i zm.) oraz jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. (pozycja 826).

Czas trwania: 2 semestry

liczba godzin: 294 godziny

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA STUDIA