• (29) 752 43 42

Stypendia

Pomoc materialna dla studentów

Studenci Uczelni Lingwistyczno-Technicznej mają możliwość korzystania z rozbudowanego systemu stypendialnego – stypendia przyznawane są zarówno studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Podstawowe akta prawne określające funkcjonowanie pomocy materialnej dla studenta:

Formy pomocy:

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 86.1) studenci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

1) stypendium socjalne;
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych;
3) zapomogę;
4) stypendium rektora;
5) stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego;
6) stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną

Ogólne zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są tylko na wniosek studenta.

Zgodnie z art. 93. 1. Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4  (stypendium socjalne; stypendium dla osób niepełnosprawnych; zapomogę; stypendium rektora)  i art. 359 ust. 1 (Stypendium ministra dla studenta wykazującego się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowym) tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

2. Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1:
1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia

Stypendium rektora – może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. 

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o stypendium rektora:

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o te świadczenia ustala Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu w porozumieniu z Samorządem Studenckim Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu.

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o stypendium socjalne:

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości student może otrzymać także z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Stypendia ważne pytania i odpowiedzi 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych – może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076).

W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2 (stypendium dla osób niepełnosprawnych) tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Wniosek do pobrania

Zapomogę-może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim. 

Wniosek do pobrania

Termin składania wniosków o stypendia upływa 20 października.

Stypendia i nagrody ministra, nagrody Prezesa Rady Ministrów: 

Art. 359. 1. Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.
2. Stypendium przyznaje minister na wniosek rektora.
3. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki.
Art. 360. 1. Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.
2. Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:
1) jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo
2) posiada stopień

Wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyjmowane są do 10 września.

Wniosek do pobrania