• (29) 752 43 42

Zasady rekrutacji

REKRUTACJA 2018/2019

 

Studia licencjackie

Kryteria przyjęć

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników egzaminu dojrzałości.

 

Nowa matura

Kandydaci na studentów, którzy ukończyli szkoły ponadgimnazjalne i zdali nową maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym będą przyjmowani na podstawie konkursu świadectw. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci, którzy zdali nową maturę z języka obcego na poziomie podstawowym, będą przyjmowani na podstawie wyniku z matury powyżej 60%. Wynik matury na poziomie poniżej 60% uprawnia do podjęcia studiów czteroletnich.

 

Stara matura

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią na podstawie tzw. starej matury, a zdawali maturę z języka obcego będą przyjmowani na podstawie konkursu świadectw. Kandydaci, którzy nie zdawali matury z języka obcego będą przyjmowani na podstawie egzaminu wstępnego, który ma formę rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Przyjęcia bez rozmowy kwalifikacyjnej

  • laureaci olimpiad językowych szczebla wojewódzkiego
  • kandydaci, którzy pomyślnie przeszli kwalifikacje wstępną na inną uczelnię na wydział filologiczny, ale nie zostali przyjęci z braku miejsc.

Zakres materiału obowiązujący na rozmowie kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie filologii angielskiej

Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie filologii niemieckiej

Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie filologii rosyjskiej

 

Zasady rekrutacji na studia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą:

Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania świadectwa.

 

Kandydaci niepełnosprawni

W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.

Uchwała nr 03/2016 Rekrutacja -filologia-2018-19

 Studia inżynierskie

Kryteria przyjęć

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników egzaminu dojrzałości.

Nowa matura

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Na kierunku budownictwo uwzględniane są punkty z podstawowego lub rozszerzonego poziomu egzaminu maturalnego z matematyki i języka obcego oraz

Punkty ( P ) z każdego z przedmiotów, które będą brane pod uwagę przy klasyfikacji, ustala się w skali od 0 do 100, wg następujących zasad:

P = wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, lub

P = 0,5 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.

w przypadku uwzględniania ocen z egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego, pod uwagę są brane wyłącznie oceny z części pisemnej tego egzaminu;

Kandydat zostaje przyjęty po uzyskaniu:

-minimum 60 pkt – poziom podstawowy lub

-minimum 30 pkt – poziom rozszerzony

 

Stara matura

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości

Punkty przelicza się na oceny ze świadectwa dojrzałości, a o ile nie ma ocen z określonych przedmiotów na świadectwie dojrzałości, to przelicza się oceny ze świadectwa końcowego ostatniej klasy, według reguły:

-dla oceny wystawionej w skali 6 stopniowej – ocenie celujący (6) odpowiada 100 punkt6w, ocenie bardzo dobry (5) – 85 punktów, ocenie dobry (4) – 70 punktów, ocenie dostateczny (3) – 50 punktów a ocenie mierny lub dopuszczający (2) – 30 punktów;

-dla oceny wystawionej w skali 4 stopniowej – ocenie bardzo dobry (5) odpowiada 100 punktów, ocenie dobry (4) -70 punktów, ocenie dostateczny (3) – 30 punktów;

– jeśli na „starej maturze” są umieszczone osobno oceny z części pisemnej i ustnej, to dla określenia P z danego przedmiotu bierze się średnią- arytmetyczną  z obu ocen cząstkowych.

 

Kandydaci niepełnosprawni

W  przypadku,  gdy  o  przyjęcie  na  studia  ubiega   się  osoba  niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej może, na  wniosek  kandydata, zastosować  inny  tryb przeprowadzenia egzaminu  uwzględniając    stopień  niepełnosprawności   oraz   specyfikę   danego  kierunku studiów.

 Uchwała-01-ULT-2017-rekrutacja-budownictwo-2018-2019.doc

 

Studia dla Obcokrajowców

 

Warunki odbywania studiów przez Cudzoziemców na Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu

Warunki

Studenci z Indii i Krajów Rejonu Indyjskiego

Candidates from India Region (India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, and The Maldives) please contact our academic partner – Indo-European Education Foundation (www.ieef.pl, http://www.ieef.pl/online-application/)