• (29) 752 43 42

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2019/2020

 Studenci Uczelni Lingwistyczno-Technicznej mają możliwość korzystania z rozbudowanego systemu stypendialnego

– stypendia przyznawane są zarówno studentom studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej przyjmowane są w dziekanacie

 do 15 października 2019 r.

Formy pomocy:

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 86.1) studenci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

1) stypendium socjalne;
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych;
3) zapomogę;
4) stypendium rektora;
5) stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego;
6) stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną

http://www.wsjoprzasnysz.edu.pl/stypendia/