• (29) 752 43 42

Konferencje naukowe

KONFERENCJE NAUKOWE

2017

Konferencja Międzynarodowa „Człowiek na skrzyżowaniu materialno-duchowych wyzwań współczesności”.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tytułem: Człowiek na skrzyżowaniu materialno-duchowych wyzwań współczesności. Konferencja odbędzie się w dniu 15 września 2017 roku w Wydziale Zamiejscowym w Przasnyszu Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu.

Żyjemy w kulturze postmodernizmu, dla której ważnym jest niwelowanie opozycyjnych komponentów rzeczywistości. Wyzwaniem współczesnych czasów jest połączenie świata materialnego i duchowego. Ale czy tak zawsze odbywa się w życiu społecznym? Jaką rolę odgrywa obecnie człowiek? Czy świat współczesny buduje się tylko na zasadzie antropocentryzmu? Postawione w tytule konferencji problemy są aktualne w dzisiejszych czasach, bo od ich rozwiązania zależy dalszy rozwój społeczeństwa. Celem konferencji są próby odnalezienia odpowiedzi na postawione pytania. Szerokie spektrum tematyczne konferencji stwarza pole do interesujących, owocnych dyskusji, rozważań i wystąpień w zakresie poniżej przedstawionej tematyki:

  1. Świętość i Święci w kulturze polskiej
  2. Człowiek w duchowej kulturze współczesności
  3. Człowiek w językowym obrazie świata
  4. Filozofia języka w epoce technologii informacyjnych (IT)
  5. Psychologia obcowania w epoce technologii informacyjnych (IT)
  6. Literatura postmodernizmu – materialne vs. duchowe
  7. Człowiek w synergetyce biznesu – materialne vs. duchowe
  8. Pedagogika współpracy w epoce technologii informacyjnych (IT)

Języki robocze Konferencji: polski, angielski, rosyjski i niemiecki.

Uczestnicy Konferencji wezmą udział w wyjątkowym koncercie muzyki klasycznej w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze:
Łukasz Motyka – klarnet
Paweł Rok – wiolonczela
Adam Sychowski – fortepian
W programie koncertu: J. S. Bach, L. van Beethoven, P. Czajkowski, L. Różycki, C. Saint-Seans, F. Poulenc, P. Casals.

Ważne daty:

Zgłoszenie uczestnictwa (Karta zgłoszenia- Załącznik nr 1) i abstrakt  – do dnia- 28 marca 2017 roku.

Nadsyłanie referatów (Wymogi redakcyjne –Załącznik nr 2) – do dnia- 30 czerwca 2017 roku.

Artykuły będą opublikowane do rozpoczęcia Konferencji w monografii Humanistica 21  po obowiązkowym otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji.

Konferencja odbędzie się w  Przasnyszu, w pobliżu którego znajdują się liczne zabytki szlacheckie, zamki, muzeum Romantyzmu, muzeum Pozytywizmu.

 

Koszty udziału w Konferencji:

Koszt pełnego uczestnictwa w konferencji wynosi 350 zł. i obejmuje udział w Konferencji, materiały konferencyjne, publikację, obiad i uroczystą kolację. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Dla uczestników zainteresowanych uczestnictwem bez wygłaszania referatu, otrzymaniem tomu pokonferencyjnego oraz zaświadczenia uczestnictwa koszt wynosi 150 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 18 sierpnia 2017 roku  na konto:

BANK MILLENIUM S.A. 88 1160 2202 0000 0001 5412 6691

z dopiskiem Konferencja w Przasnyszu oraz imię i nazwisko uczestnika

Rezerwacja noclegów  z 14/15 09. i 15/16 09. 2017 r. odbywa się wyłącznie przez organizatorów.

Kontakt:

mgr Martyna Sternal: adres e-mail: wsjoprzasnysz@wp.pl

 

2015

Konferencja Międzynarodowa „Przekraczanie granic w języku, literaturze i kulturze”.

Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu – Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu zorganizowała III Konferencje naukową pt.: „Przekraczanie granic w języku, literaturze i kulturze”.

Pojęcie granicy, mocno zakorzenione w zachodniej refleksji filozoficznej,  niezmiennie towarzyszące człowiekowi  w jego myśleniu, poznawaniu i  ekspresji, z natury jest   niejednorodne i niejednoznaczne. Siłą napędową naszej cywilizacji jest przekonanie, że człowiek jest istotą zdolną do przekroczenia granic własnych możliwości,  wyjścia  poza to co ustalone, zdobyte, bezpieczne i poznane. Filozoficznej wierze  w  kreatywną  moc człowieka towarzyszyły jednak zawsze aporie  natury ontologicznej  i epistemologicznej jak również cywilizacyjna   tendencja  ustawiania granic dla siebie i dla innych po to,  by stworzyć świat porządku, stabilizacji, jasnych zasad bez których pogrążylibyśmy się w chaosie. Istotą człowieczeństwa są  więc granice,  ich  ustanawianie, kontestowanie i nieustanne podejmowanie prób ich przekraczania.

U progu XXI wieku  doświadczamy nieograniczonego otwarcia na  nowe kultury, sposoby myślenia,  postrzegania, komunikowania się a także  kreowania i wyrażania  rzeczywistości. W świecie interkulturowym spotkanie z innym staje się drogą do samopoznania i to nie w ograniczonej przestrzeni kulturowej i zinstytucjonalizowanych formach życia, zacierają się bowiem granice, które  warunkowały  tożsamość jednostek i kultur.  Otwiera się doświadczenie  burząc  dotychczasowe schematy pojmowania i opisu otaczającego nas świata. Granice dotychczasowych  dyscyplin  stają się liniami umownymi, przenikają się wzorce interpretacyjne. Przekraczanie  i redefiniowanie granic, pojawianie się tych zupełnie dotąd niedostrzeganych lub dotychczas marginalizowanych  zdają się nie mieć granic.

Ten jednoznacznie brzmiący temat może stać się dzięki Państwa wypowiedziom próbą opisu rzeczywistości, której kreatorem jest człowiek i jego myśl.

Konferencja odbyła się w dniach 10 – 11 października 2015 r. w Przasnyszu.

2013

Konferencja Międzynarodowa „Neofilologia na progu XXI wieku – język, literatura i kultura”.

Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu, Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu zorganizowała w dniach 20-21 kwietnia 2013 roku Ogólnopolską Konferencję Naukową pod tytułem:
Neofilologia na progu XXI wieku – język, literatura i kultura

Celem naszej konferencji było ukazanie różnorodności badań z zakresu neofilologii. Interesujące są dla nas zwłaszcza relacje zachodzące między językiem a kulturą, językiem a literaturą oraz literaturą a kulturą na progu XXI wieku. Szerokie spektrum tematyczne naszej Konferencji stworzą pole do interesujących, owocnych dyskusji, rozważań i wystąpień.

Gościem honorowym konferencji był Profesor Jan Miodek, który wygłosi wykład pod tytułem:

Przemiany współczesnej polszczyzny w kontekście europejskim.

Po konferencji wydano monografię oraz  zamieszczenie referatów w ramach publikacji w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu.

 

2011

Konferencja Międzynarodowa „Kontakty kulturowe i językowe Polski przed i po roku 1989″

 

Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu zorganizował w dniach 9-10 kwietnia 2011 roku I Ogólnopolską Konferencja Naukowa pod tytułem „Kontakty kulturowe i językowe Polski przed i po roku 1989”

Ramowy program konferencji

Sobota 9 kwietnia 2011
8:45   Sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu
Przywitanie gości i otwarcie konferencji
9:00 – 10:00 prof. Jerzy Bralczyk
10:00 – 10:30 Krótkie przedstawienie kultury kurpiowskiej przez studentki WSJO
10:30- 11.00 prof. Krzysztof Hejwowski Tłumaczenia literackie przed r. 1989 i później
11:00 – 11.30 prof. Marian Szczodrowski  Kodematyczna interpretacja kontaktów językowych
11.30 – 12.00 Przejście do budynku WSJO ul. Szosa Ciechanowska 6

Sekcja angielska Aula B
12:00 – 12:20 dr Joanna Redzimska „Łże-elita w Kaczogrodzie”, czyli polszczyzna polityczna po 1989 roku
12:20 – 12:40 dr Tadeusz Danilewicz Kształtowanie świadomości językowej na przykładzie zjawiska polisemii w edukacji drugiego języka
12:40 – 13:00 dr Monika Badecka Chinese students in Gdańsk. Lost in translation
15:00 – 15:20 dr Tomasz Fojt A construction grammar account of the double verb construction
15:20 – 15:40 mgr Edyta Falkowska Mit o Atrydach w totalitarnej rzeczywistości (Hauptmann – Langner – Brandstaetter – Zawieyski)
15:40 – 16:00 mgr Ewelina Gutowska Polskie portale społecznościowe a problematyka interferencji językowej

Sekcja rosyjska sala 14
12:00 – 12:20 dr Barbara Kozak Symeona z Połocka związki z Polską
12:20 – 12:40 prof. Andrzej Sitarski Funkcja aksjologiczna nazwy własnej (na materiale języka w współczesnej pracy rosyjskiej)
12:40 – 13:00 dr Joanna Orzechowska Функциональная специфика старообрядческого Войновского синодика
15:00 – 15:20 prof. Michał Sarnowski Nomina propria w rosyjsko-polskich relacjach kulturowych
15:20 – 15:40 prof. Leontij Mironiuk    Языковые особенности польско-русского и польско-украинского пограничья                              
15:40 – 16:00 prof. Wiera Biełousowa  Перекличка филологов-классиков (Яков Голосовкер-Витольд Клингер
16:15 Wyjazd do Opinogóry
16:30 – 20:00 Zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Koncert
Uroczysta Kolacja

Niedziela 10 kwietnia 2011
Aula B
9:15 – 9:45 prof. Roman Kalisz i mgr Maciej Kalisz Specyficzne uwarunkowania  kulturowe zapożyczeń wtórnych zapożyczeń terminów kulinarnych w języku polskim po 1989 roku

Sekcja angielska Aula B
10:00 – 10:20 prof. Jadwiga Uchman The Art of Translation – the Case of Samuel Beckett
10:20 – 10:40 dr Filip Rudolf  ,,(Nie)przekładalność tekstów niestandardowych – na przykładzie tłumaczenia ,,Przygód Huckelberry’ego Finna” i ,,Martina Edena” sprzed 1989 roku”
10:40 – 11:00 mgr Anna Gołaś Etnologiczne rozważania nad wpływem wzorów kulturowych na język reklamy

Sekcja rosyjska sala 14
10:00 – 10:20 mgr Anna Hau Rola czynników kulturowych w kształtowaniu się potrzeb i motywacji w nauce języków obcych (na podstawie badań słuchaczy kursów języków obcych w Polsce i na Białorusi)
11.15 – 12.30 Podsumowanie I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod tytułem
Kontakty kulturowe i językowe Polski przed i po roku 1989

Aula B