• (29) 752 43 42

Program studiów

UWAGA !!! 

Rekrutacja na nowy rok akademicki 2019/2020 rozpoczęta !! 

ZAPISZ SIĘ TERAZ !

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 

Kierunek:FILOLOGIA

Specjalności:FILOLOGIA ANGIELSKA/NIEMIECKA/ROSYJSKA

Poziom kształcenia / forma kształcenia:

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA/NIESTACJONARNE

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:LICENCJAT

Przyporządkowanie do obszaru kształcenia:

OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH

Ogólna informacja dotycząca programu kształcenia

 Wskazanie związku z misją uczelni i jej strategią rozwoju

Program kształcenia na kierunku filologia wpisuje się w misję i strategię Uczelni Lingwistyczno – Technicznej w Świeciu. Odzwierciedla badania naukowe pracowników i kładzie nacisk  na wyrażoną w strategii uczelni potrzebę zachowania zgodności badań i wykorzystania ich wyników w procesie dydaktycznym, aktualizacji i unowocześniania kierunków i specjalności studiów, form, metod i organizacji nauczania.

Istotą programu kształcenia jest umożliwienie studentowi stworzenia własnej ścieżki kształcenia poprzez możliwość wyboru specjalności/specjalizacji, a następnie części przedmiotów, co pozwala na rozszerzanie i uzupełnianie wiedzy zgodnie z zainteresowaniami naukowymi oraz planami zawodowymi. Odpowiada to założeniom strategii, która kładzie nacisk na „dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb kandydatów” oraz zagwarantowanie studentom najwyższych kompetencji zapewniających konkurencyjność na zglobalizowanym rynku pracy i umożliwiających „sprawne funkcjonowanie w środowisku zawodowym”.

Wykorzystanie w konstrukcji programu wzorców międzynarodowych oraz określenie celów, jakimi są m.in. rozwój kompetencji interkulturowych, jest warunkiem dobrej współpracy międzynarodowej na wielu płaszczyznach życia oraz umożliwia wyrażoną w strategii ULT dbałość o „[…] wysoką jakość kształcenia zapewniającą absolwentom konkurencyjność na integrującym się europejskim rynku pracy”.

Cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji

kształcenia przez absolwentów studiów

a) Zasadnicze cele kształcenia wspólne dla kierunku

Dodatkowo w przypadku specjalności nauczycielskiej w zakresie języka obcego

Przekazanie wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania danego języka obcego.

b) Możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia 

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku filologia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata, który uprawnia go do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności oraz kształcenia w ramach studiów podyplomowych. Może także kontynuować kształcenie na studiach magisterskich w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego.

Studia na kierunku filologia pozwalają na rozpoczęcie działalności zawodowej w dziedzinach wymagających aktywnej znajomości języka obcego oraz orientacji w kulturze, realiach i stosunkach polityczno-społecznych kraju/krajów danego obszaru językowego. Absolwenci mogą pracować w biurach tłumaczeń, w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w wydawnictwach, w innych instytucjach kultury, wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcji tekstu i jego interpretacji. Nabyte umiejętności umożliwią także pracę w administracji, turystyce i sektorze usług. Ukończenie kierunku filologia o specjalności nauczycielskiej umożliwia dodatkowo podjęcie pracy w charakterze nauczyciela danego języka obcego w przedszkolach i szkołach podstawowych.