• (29) 752 43 42

Konstrukcje budowlane

KONSTRUKCJE BUDOWLANE

Studia inżynierskie na specjalności konstrukcje budowlane zapewniają wykształcenie specjalistów, którzy w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne są przygotowani do pełnienia różnych funkcji inżynierskich w branży ogólnobudowlanej i specjalistycznej, mogą stanowić kadrę biur studialno-projektowych, służb inwestycyjnych, wytwórni materiałów i elementów budowlanych, pełnić funkcję pomocniczą lub być współautorami działań twórczych w zakresie projektowania bardziej skomplikowanych obiektów, posiadających wystarczającą wiedzę ogólną i inżynierską do projektowania konstrukcyjnego różnego rodzaju standardowych budynków i obiektów użyteczności publicznej oraz budowli inżynierskich i przemysłowych w tym projektowania modernizacji i adaptacji wzniesionych budynków i budowli.

Wybierając studia na ULT w Przasnyszu student ma możliwość czerpać wiedzę od najlepszych specjalistów w kraju z zakresu budownictwa.

Studia na kierunku Budownictwo realizowane są we współpracy z Politechniką Warszawską, większość zajęć prowadzona jest przez specjalistów z PW.

 

FORMA STUDIÓW

Studia są prowadzone w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz niestacjonarnej (studia online).

W trybie niestacjonarnym studia odbywają się w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela).

Studia niestacjonarne (studia online) – 50% zajęć odbywa się w trybie mobilnym na platformie edukacyjnej MOODLE, 50% zajęć – na uczelni.

 

DLA KOGO

Studia skierowane są do:

 • osób zainteresowanych tematyką budownictwa,
 • mających zamiłowanie do nauki przedmiotów ścisłych,
 • osób zainteresowanych nowoczesnymi technologiami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci mogą podjąć pracę projektanta i wykonawcy z zakresu budownictwa ogólnego, wodnego, inwentarskiego, ziemnego oraz technicznej infrastruktury wsi i osiedli.

Miejsca pracy, w których są zatrudniani to:

 • jednostki administracji i samorządu terytorialnego;
 • placówki naukowo-badawcze;
 • szkolnictwo na poziomie średnim i wyższym;
 • placówki usług handlowych materiałami budowlanymi i sprzętem budowlanym;
 • prywatne przedsiębiorstwa związane z branżą budowlaną i projektową;

 

INFORMACJE DODATKOWE

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera potwierdzony dyplomem ukończenia wyższych studiów zawodowych na kierunku Budownictwo.

Program kształcenia uzupełniają przedmioty z rozbudowanego bloku zajęć kształcenia kierunkowego i ogólnego, które absolwenta maja wyposażyć w wiedzę i umiejętności praktyczne wymagane przez współczesny rynek pracy.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Dzięki nauce na naszej uczelni absolwenci zyskają:

 1. Uzyskują wiedzę na temat budownictwa ogólnego.
 2. Nabywa umiejętność projektowania budynków i budowli, projektowania obiektów użyteczności publicznej i innych.
 3. Uzyskują możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane.
 4. Uzyskają umiejętność organizowania produkcji elementów budowlanych.
 5. Uzyskują znajomość języka obcego na poziomie B2 oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Po ukończonych w ULT studiach inżynierskich z zakresu budownictwa absolwenci mogą podjąć pracę lub kontynuować edukację na studiach II stopnia na tym samym lub innym kierunku bądź na wybranych studiach podyplomowych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
 • wypełnione zgłoszenie na studia inżynierskie – do pobrania
 • trzy fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zaadresowana koperta A4 ze znaczkiem zwrotnym
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50 zł

Proponujemy studia na następujących specjalnościach: