• (29) 752 43 42

Zarządzanie drogami – utrzymanie i eksploatacja

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA UCZELNI LINGWISTYCZNO-TECHNICZNEJ W PRZASNYSZU

ZAPRASZA NA STUDIA PODYPLOMOWE

„ZARZĄDZANIE DROGAMI - UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA”

FORMA

Studia są prowadzone w trybie niestacjonarnym w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) zgodnie z harmonogramem studiów podyplomowych.

DLA KOGO

Adresatami studiów podyplomowych są absolwenci kierunku budownictwa i wszystkich studiów pokrewnych oraz kierunków ekonomicznych, finansowych i prawnych. Aby zostać słuchaczem studiów podyplomowych wystarczy dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich.

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Studia podyplomowe z zakresu „ZARZĄDZANIE DROGAMI – UTRZYMANIE I EKSPLOATACJ” wyposażają absolwentów w wiedzę teoretyczną na temat materiałów oraz technologii do budowy nawierzchni drogowych oraz umożliwiają zdobycie specjalistycznych kompetencji z zakresu planowania inwestycji oraz budowy, modernizacji i technicznego utrzymania dróg. Studia mają na celu wykształcenie absolwentów w zakresie pozyskania umiejętności niezbędnych do zarządzania ruchem drogowym; wykształcenie umiejętności zarządzania i realizacji oraz oceny pozytywnych i negatywnych skutków inwestycji drogowych; zapoznanie z normami prawnymi z zakresu prawa drogowego oraz zasadami bieżącej kontroli stanu technicznego utrzymania i eksploatacji dróg.

Studia prowadzone są w formie niestacjonarnej - 2 zjazdy w miesiącu

CEL STUDIÓW:

Celem studiów podyplomowych jest wykształcenie absolwentów w zakresie pozyskania umiejętności niezbędnych do zarządzania ruchem drogowym; wykształcenie umiejętności zarządzania i realizacji oraz oceny pozytywnych i negatywnych skutków inwestycji drogowych; zapoznanie z normami prawnymi z zakresu prawa drogowego oraz zasadami bieżącej kontroli stanu technicznego utrzymania i eksploatacji dróg

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZA:

znajomość podstawowych zasad konstruowania obiektów inżynierskich budownictwa komunikacyjnego

posiad podstawową wiedzę dotycząca inżynierii drogowej,

posiada podstawową wiedzę na temat obiektów infrastruktury drogowej,

posiada podstawową wiedzę na temat obiektów infrastruktury drogowej,

posiada podstawową wiedzę na temat materiałów do budowy nawierzchni drogowych oraz technologii budowy nawierzchni drogowych,

znajomość pozytywnych i negatywnych skutki realizacji inwestycji drogowych,

znajomość norm oraz podstawnych prawne drogownictwa,

posiada podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania ruchem drogowym,

znajomość zasad dotyczących bieżącej kontroli stanu technicznego i utrzymania dróg

uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych,

rozumie potrzebę przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad,

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

potrafi sklasyfikować obiekty budowlane w pasie drogowym,

potrafi przygotować i przedstawić prezentację w języku polskim i obcym dotyczącą zarządzania, utrzymania i eksploatacji dróg

ma umiejętność samokształcenia się,

potrafi pozyskiwać informację z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł

potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, interpretować wyniki i wyciągać wnioski,

potrafi kierować praca zespołową

potrafi dobrać odpowiednie materiały i wyroby budowlane z zakresu budownictwa,

potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować

uzyskane wyniki i wyciągać wnioski,

potrafi dobrać odpowiednie materiały i wyroby budowlane z zakresu budownictwa.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA KANDYDATA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

Jest ukończenie studiów wyższych pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub 5-letnich magisterskich a także przedstawienie dyplomu ukończenia w/w studiów oraz złożenie stosownych dokumentów dostępnych na stronie: http://www.wsjoprzasnysz.edu.pl/

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:

obecności na zajęciach (wymagana jest 80% obecność na zajęciach)

zaliczenie wszystkich przedmiotów (zal.)

egzamin końcowy (test na ocenę z bloku przedmiotów, który zostanie przeprowadzony na koniec II semestru według udostępnionej listy zagadnień obejmującej pełen zakres materiału)

OPŁATY:

REKRUTACJA TWA

5 850,00 PLN –jednorazowa opłata za dwa semestry/ możliwość opłaty w ratach

wpisowe: 100 zł

PROGRAM STUDIÓW:

Spełnia wymogi określone w ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 i zm.) oraz jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. (pozycja 826).

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 200 godziny

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • ankieta osobowa,
  • odpis lub kserokopia dyplomu magisterskiego lub licencjackiego,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.